Avís legal

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris les nostres dades:

Denominació Social: JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS
Domicili Social: Carrer de la Pau, 1, 08950 Esplugues de Llobregat (BARCELONA)
N.I.F.: 46107045A
Adreça de correu electrònic: info@farmaciacanclota.com
Telèfon: 933712489
Lloc Web: www.farmaciacanclota.com

1. OBJECTE

El present Avís Legal té com a objectiu informar a tots els usuaris sobre la configuració i condicions d’ús del Lloc Web (www.farmaciacanclota.com) de JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS. D’aquesta manera, JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS compleix amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE).

El present Avís Legal està subjecte a revisió contínua per part de JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS, modificant-se sempre que sigui necessari per tal d’adaptar-lo a l’actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en el nostre Lloc Web. Per això, us recomanem revisar periòdicament aquest document per mantenir-vos informats sobre qualsevol novetat relacionada amb la configuració i ús del Lloc Web.

2. ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

L’accés i ús del nostre Lloc Web us atorga la condició d'”usuari”. Des d’aquest accés i/o ús, es considera que l’usuari accepta de forma absoluta i sense reserves les normes i condicions d’ús previstes en el present Avís Legal. Si l’usuari decideix no acceptar qualsevol de les referides normes o condicions, o manifesta algun tipus de reserva, ha d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar el nostre Lloc Web.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

3.1. Caràcter gratuït d’accés al Lloc Web

L’accés i ús del Lloc Web de JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS té caràcter gratuït per a tots els usuaris. En cas que els productes i serveis oferts a través del Lloc Web estiguessin subjectes al pagament d’algun preu, els usuaris seran prèviament i degudament informats a través del Lloc Web per a la seva acceptació en els termes econòmics que corresponguin en cada moment.

3.2. Obligació de fer un ús correcte del Lloc Web

L’usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web d’acord amb les disposicions del present Avís Legal, havent-se d’abstenir de realitzar les següents accions:

 • dur a terme activitats contràries a la llei vigent, moral, a les bones costums o a l’ordre públic establert, o amb finalitats il·lícites, prohibides o perjudicials de drets i interessos de JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS o de tercers (en especial, drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs).
 • utilitzar el Lloc Web o part del mateix en altres llocs web privats o comercials, així com establir hiperenllaços o hipervincles al Lloc Web o a algun dels seus continguts (excepte autorització expressa i per escrit de JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS).
 • alterar la identitat de l’usuari o suplantar la d’un tercer, així com facilitar dades falses en l’emplenament de formularis i altres documents d’anàloga naturalesa. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS permanentment actualitzada, essent a més l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que pugui causar a JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS o a tercers per això.
 • utilitzar codis maliciosos o programes informàtics que puguin interrompre, obstaculitzar, inutilitzar o directament danyar el Lloc Web, els seus continguts o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport.

Els continguts i serveis oferts a través del Lloc Web estan destinats a ser utilitzats per persones majors d’edat. Només es permet l’accés i ús del Lloc Web per part de menors d’edat si aquests últims compten amb l’autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc Web pels menors al seu càrrec.

JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS es reserva el dret a denegar discrecionalment a qualsevol usuari l’accés al Lloc Web, els seus continguts i serveis, si hi ha indicis que els ha utilitzat o els utilitzarà infringint les disposicions del present Avís Legal. JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre-li davant de l’usuari, en especial els referents a l’inici de procediments judicials penals o civils.

4. RESPONSABILITATS

L’usuari utilitza el Lloc Web per la seva pròpia compte i risc. Mitjançant el seu accés, l’usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web d’acord amb la Llei i les disposicions del present Avís Legal, responsabilitzant-se davant de JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS i davant de tercers de qualsevol dany o perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS proporciona als seus usuaris l’accés al present Lloc Web, els seus continguts i serveis amb un nivell de competència i diligència raonable. En aquest sentit, el present Lloc Web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. A més, el Lloc Web utilitza cookies per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al seu correcte funcionament i visualització. Per obtenir més informació sobre les cookies que gestiona JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS, l’usuari pot accedir a la nostra Política de Cookies.

No obstant això, JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS no pot oferir garanties ni fer-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de:

 • la manca de disponibilitat o efectiu funcionament del Lloc Web, dels seus serveis i continguts, a causa de causes alienes al control de JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS
 • accions necessàries per dur a terme operacions de millora, manteniment o anàlogues del Lloc Web.
 • avaries o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei, així com altres circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
 • continguts publicitaris o ofertes que pogués albergar el Lloc Web, sent els anunciants o ofertants els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc Web compleix amb la normativa legal aplicable. JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin presentar aquests continguts.
 • informació publicada en el Lloc Web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
 • errors de seguretat que puguin causar-se en el sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), com a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu de l’usuari utilitzat per a la connexió al Lloc Web.
 • un ús del Lloc Web, dels seus serveis i continguts, il·lícit, negligent, fraudulent o contrari al present Avís Legal.
 • l’incompliment o la falta de llicència, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels productes o serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris a través del Lloc Web.

El Lloc Web pot contenir enllaços a altres llocs web i incorporar informació o serveis de tercers, amb l’objectiu de facilitar l’accés de l’usuari a informació d’empreses col·laboradores. JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS no exerceix cap control sobre ells i no es responsabilitza del seu contingut ni funcionament. JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS únicament ofereix a l’usuari aquests enllaços i informació o serveis per a la seva comoditat, essent responsabilitat del mateix llegir i acceptar les condicions d’ús i polítiques de privadesa publicades en els llocs web o aplicacions vinculats.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS, en qualitat de titular i responsable del present Lloc Web, informa a tots els usuaris que hagin facilitat o tinguin intenció de facilitar les seves dades personals, que aquestes seran tractades per JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS d’acord amb la normativa legal de referència en matèria de protecció de dades, això és, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

A aquest efecte, les dades personals dels usuaris seran tractades de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, respectant al mateix temps la resta de les obligacions i garanties establertes en la citada normativa legal.

Per obtenir més informació sobre com gestionem les dades personals dels nostres usuaris, consulteu la nostra Política de Privadesa.

6. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La totalitat dels continguts del Lloc Web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, enllaços, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS o de tercers, sent aquests els titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no adquirint l’usuari cap facultat sobre ells pel mer accés i ús del Lloc Web.

Queda prohibida la utilització, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts del Lloc Web de qualsevol manera per part de l’usuari, llevat dels casos contemplats legalment o expressament autoritzats per JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS. En aquest sentit, se n’exceptua el dret d’explotació dels continguts que sigui expressament autoritzada per JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS als seus clients o proveïdors en virtut del corresponent contracte, així com l’ús personal i privat dels continguts d’accés lliure i gratuït existents en el Lloc Web.

Qualsevol ús dels continguts del Lloc Web que incompleixi l’anterior obligació, es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS o de tercers, podent ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals.

Per tal de poder realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles vulneracions dels drets de propietat intel·lectual o industrial de JUAN JAVIER PERMANYER FABREGAS o dels seus legítims titulars, ho pot fer a través de l’adreça de correu electrònic info@farmaciacanclota.com.

7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que sorgeixin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les previsions recollides en aquest Avís Legal, renuncia expressament a qualsevol fòrum diferent que per aplicació de la Llei vigent pogués correspondre-li.

No obstant això, si l’usuari presenta la condició de consumidor, les disposicions de l’Avís Legal estaran igualment sotmeses a la corresponent legislació local aplicable, subjectant-se consecutivament qualsevol controvèrsia als tribunals competents del domicili de l’usuari.