Termes i condicions d’ús

1. TITULARIDAD DEL SITIO WEB

1.1.  El titular del lloc web  www.farmaciacanclota.com  és propietat de Farmàcia Can Clota (en endavant, “farmaciacanclota.com’’), amb domicili c / La Pau, 1, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), el seu NIF és 46107045A

​1.2. Contacte: teléfon 93 371 2489 , adreça de correu electrónic admin@farmaciacanclota.com

La versió base d’aquest acord està redactada en idioma espanyol, sense perjudici de la disponibilitat del present document en altres idiomes. L’única interpretació vàlida del present contracte, en cas de conflicte, serà la realitzada d’acord amb la versió espanyola original.

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. Les presents condicions d’ús i contractació regulen l’ús del lloc web www.farmaciacanclota.com, d’ara endavant, LLOC WEB.

2.2. Tot usuari que accedeixi al lloc web i / o contracti els productes o serveis oferts a través del lloc web (des d’ara USUARI o CLIENT) accepta sotmetre a les presents condicions d’ús i contractació

2.3. L’accés al lloc web, tant a la pàgina principal oa qualsevol altra de les seves pàgines web, directament oa través de qualsevol enllaç o nom de domini que redirigeixi a aquest, confereix al visitant la condició d’usuari i requereix l’acceptació de totes les condicions descrites en aquest document. Els usuaris que contractin algun dels productes o serveis de “farmaciacanclota.com ” a través del lloc web mantindran la doble condició d’USUARI i CLIENT, d’acord amb l’ús que faci en cada moment del LLOC WEB.

2.4. “Farmaciacanclota.com” es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, l’oferta de productes i serveis o qualsevol altre aspecte del present avís legal, incloses les condicions de contractació, si bé aquestes modificacions han de respectar les transaccions ja efectuades amb els clients.

3. MAJORS D’EDAT

3.1. L’accés al lloc web està dirigit a majors de 18 anys.

3.2. Per fer ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

​ 4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL
4..1. “Farmaciacanclota.com” és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial o ha obtingut les autoritzacions o llicències necessàries per a la seva explotació, associades al nom del domini, les marques i signes distintius, els continguts publicats, els programes d’ordinador i la resta d’obres i invencions continguts o relacionats amb aquest lloc web i la tecnologia associada a e-mail màrqueting.

4.2. Els continguts d’aquest lloc web, incloent amb caràcter no limitatiu els dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

4.3. Els continguts d’aquest lloc web no podran ser utilitzats, reproduïts, copiats, transformats o transmesos cap manera sense el permís previ, escrit i explícit de “farmaciacanclota.com”.

4.4. “Farmaciacanclota.com” concedeix a l’usuari una llicència d’ús, no exclusiva, universal, sense limitació geogràfica ni temporal sobre l’ús del web, titularitat de “farmaciacanclota.com” d’acord amb els termes previstos en aquest document.

5. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL PER COMPTE DE CLIENTS

5.1. Segons el previst en l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) les parts queden informades que el tractament de les dades personals incloses en el present document, seran destinats al compliment de les obligacions derivades de la prestació de serveis entre les parts. Les dades no seran utilitzades per a altres finalitats diferents, havent de sol·licitar el consentiment exprés, en cas contrari.

5.2. Per a l’exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com els drets reconeguts pel RGPD, a la portabilitat de les dades i la limitació del tractament, les parts podran dirigir-se a les dades de contacte que apareixen recollits en l’encapçalament del present document.

5.3. En compliment de l’art. 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) , així com l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), les parts acorden regular l’accés i tractament de les dades contingudes en els tractaments propietat del CLIENT, com RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, per part de “farmaciacanclota.com”, com ENCARREGAT dEL TRACTAMENT, en virtut de la prestació de serveis descrita en el present document.

5.4. Els concrets tractaments a realitzar per “farmaciacanclota.com” són els següents: Registre estructuració, modificació, conservació.

5.5. Corresponents als següents tipus o categories:

• Dades identificatives [Nom i cognoms, DNI, Adreça, Telèfon, Email]

• Dades dissociats

5.6., “Farmaciacanclota.com” es compromet, a més de a complir totes les obligacions que li imputin al llarg del present contracte, a:

• a) Utilitzar les dades personals objectes del tractament, o els que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec i d’acord a les instruccions del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

• b) Implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses en els TRACTAMENTS propietat del RESPONSABLE DEL TRACTAMENT i que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana, del medi físic o natural.

• c) Està obligat al secret professional respecte de les dades de caràcter personal i al deure de guardar-los, obligacions que subsisteixen fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. El seu personal únicament accedirà a les dades als quals, per raó de les seves funcions, sigui necessari, i serà coneixedor de les mesures de seguretat adoptades i de les seves funcions i obligacions en relació al tractament de les dades, advertint del caràcter confidencial de la informació i de la seva responsabilitat en cas de divulgar-la.

• d) Comunicar, sense dilació indeguda, abans del termini màxim de setanta-dues hores, a l’RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, qualsevol vulneració o fallida de seguretat que pogués detectar en el tractament de les dades encarregats, així com la informació sobre l’adopció de les mesures de seguretat correctives necessàries per al control de les possibles contingències produïdes. En cas que no fos possible facilitar la informació simultàniament, la informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda.

• e) Portar per escrit, un registre de les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable.

• f) No comunicar, divulgar o transferir les dades personals en la seva custòdia a tercers, ni tan sols per la seva conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.

• g) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades de caràcter personal de les persones autoritzades per tractar dades personals.

5.7. El ENCARREGAT podrà comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix RESPONSABLE, d’acord amb les instruccions del mateix. En aquest cas, el RESPONSABLE identificarà, de forma prèvia i per escrit, l’entitat a la qual s’han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per a procedir a la comunicació.

5.8. Exercici de drets- Quan els afectats exerceixin els seus drets davant “farmaciacanclota.com”, aquest ha de traslladar la sol·licitud al Client dins dels 3 dies següents a la recepció de la sol·licitud, per tal que aquest pugui respondre a termini al / els afectat / s corresponents. ​

5.9. Subcontractació de serveis.- “farmaciacanclota.com”, no podrà subcontractar amb un tercer la realització de cap tractament que li hagués encomanat el RESPONSABLE, llevat que obtingui d’aquest autorització per a això. En aquest cas, la contractació s’efectuarà sempre en nom i per compte del RESPONSABLE, i prèvia formalització del corresponent contracte d’encàrrec del tractament en els termes i condicions que preveu l’article 28 RGPD i 12 de la LOPD.

5.10. “Farmaciacanclota.com” manifesta que les dades de caràcter personal titularitat del client estaran allotjats en els servidors en espais geogràfics de la Unió Europea.

5.11. “Farmaciacanclota.com” no autoritza la inclusió de dades considerades sensibles (ètnics o racials, polítics, religiosos, genètics, biomètrics, salut i vida o orientació sexual) dins el conjunt de allotjats en els seus servidors. En cas de ser client titular d’alguna d’aquestes dades, poseu-vos en contacte amb l’administrador.


5.12. ACABAMENT i POLÍTICA DE DEVOLUCIONS “Farmaciacanclota.com” es reserva el dret de suspendre provisionalment o definitivament el servei en el moment en què detecti que el CLIENT:

5.12.1. Vulnera qualsevol dels termes i apartats de les presents condicions d’ús del Servei.

5.12.2. Subministra o ha subministrat dades falses o inexactes en omplir el formulari de registre.

5.12.3. Subministra adreces de correu electrònic o números de telèfons mòbils falses o inexistents.

5.12.4. EL CLIENT O “farmaciacanclota.com”, sense perjudici del que indica l’apartat anterior, pot resoldre el present contracte en qualsevol moment comunicant-ho a l’altra part per qualsevol mitjà acceptat en dret o donant-se de baixa des de l’apartat habilitat a aquest efecte en el seu compte d’usuari.

5.12.5. Un cop resolta la relació entre les parts, “farmaciacanclota.com” esborrarà el compte i totes les dades associada a ella. INACION y POLITICA DE DEVOLUCIONES


6. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

6.1. Sense perjudici de les mesures de control que “farmaciacanclota.com” tingui implementades, en cap cas assumirà cap responsabilitat per la falta de servei o interrupció del mateix a causa de la caiguda o no funcionament de les xarxes de telecomunicacions de tercers.

6.2. Els enllaços continguts en el lloc web de “farmaciacanclota.com” poden dirigir a llocs web de tercers i farmaciacanclota.com els incorpora per facilitar la navegació del CLIENT, però en cap cas “farmaciacanclota.com” assumeix cap responsabilitat pel contingut, la informació o els serveis que poguessin oferir-se o publicar-se en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el citat tercer i “farmaciacanclota.com”


7. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

7.1. La següent política de protecció de dades de caràcter personal serà d’aplicació a tots els USUARIS d’aquest lloc web. 7.2. Així mateix, l’USUARI està obligat pel que disposa la política de cookies.

8. LEGISLACIÓ i JURISDICCIÓ APLICABLE

8.1 En el que preveu el present contracte, així com en la interpretació i resolució de conflictes que puguin sorgir entre les parts, serà d’aplicació la legislació espanyola.

8.2 Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol fur que, conforme a dret pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.