Política de privacitat

1.- En compliment de la Llei espanyola 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), l’informem que totes les dades de caràcter personal que ens faciliti a través del lloc web formaran part d’un tractament de titularitat administrat per Farmàcia Can Clota (en endavant, “farmaciacanclota.com ”), amb domicili c / la Pau, 1, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), el seu NIF és NIF 46107045ª, la finalitat és la de prestar els serveis sol·licitats i informar sobre els productes i serveis de “farmaciacanclota.com”.

2.-En qualsevol moment, Vè. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, portabilitat, limitació al tractament i supressió de les dades objecte de tractament, remetent un escrit indicant el dret exercit a l’adreça postal indicada o a la següent adreça de correu electrònic (info@farmaciacanclota.com)

3.-Amb vista a gestionar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, portabilitat o limitació al tractament, si us plau indiqui les seves dades personals (nom, cognoms, adreça postal, telèfon, adreça de correu electrònic) i qualsevol altra dada que puguem utilitzar per verificar la seva identitat i posar-nos en contacte) i una còpia del seu carnet d’identitat o documentació equivalent. Totes les comunicacions amb vostè. Seran gestionades amb absoluta confidencialitat. Totes les teves dades personals seran tractades amb la deguda diligència d’acord amb les previsions contemplades en la normativa espanyola; sense perjudici de l’anterior, si Vè. decideix publicar alguna informació o missatge públic al lloc web es gestionarà l’esmentada publicació d’acord a la seva petició.

En qualsevol cas, pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es en defensa dels seus drets.

4.- “farmaciacanclota.com” garanteix que ha implementat totes les mesures de seguretat que són necessàries per garantir la seguretat de les dades personals d’acord amb el nivell de la tecnologia del moment.

5.- “farmaciacanclota.com” amb l’objectiu exclusiu de prestar el servei contractats podrà tractar dades de caràcter personal titularitat del CLIENT, en el cas accedirà en qualitat d’encarregat del tractament a l’empara del que preveu l’article 28 del RGPD i en l’article 12 de la LOPD i els articles 19 i següents del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre de desplegament del Reglament de la LOPD. A aquests efectes el CLIENT manifesta ser el titular de totes les dades personals contingudes en els seus missatges assumint tota la responsabilitat en cas contrari declare a tots els efectes que compleix amb tots els deures que preveu la normativa espanyola de protecció de dades.

​A estos efectos el CLIENTE manifiesta ser el titular de todos los datos personales contenidos en sus mensajes asumiendo toda la responsabilidad en caso contrario declarando a todos los efectos que cumple con todos los deberes previstos en la normativa española de protección de datos.

6.- Les seves dades es conservaran durant tota la seva vinculació amb “farmaciacanclota.com” i, un cop acabada aquesta, pel termini establert per al compliment de les nostres obligacions legals.


7.- Els nostres serveis poden eventualment utilitzar cookies per proveir d’una millor experiència quan fa servir el lloc web. Les cookies són petits dispositius d’emmagatzematge que s’instal·len al disc dur del seu ordinador i s’utilitzen per optimitzar els nostres serveis. Vè. Pot modificar o bloquejar les cookies en qualsevol moment encara que en aquest cas la seva experiència pot veure afectada. Si us plau llegeixi la política de galetes per a més informació.